ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DÀNH CHO GIAO DỊCH VIÊN GUTINA

Bằng việc tải, cài đặt và sử dụng Ứng dụng Gutina Shipper, Giao dịch viên tại đây xác nhận đã hiểu rõ và chấp nhận tuân theo Điều khoản sử dụng dành cho Giao dịch viên GUTINA này (sau đây gọi là “Điều khoản sử dụng”) và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Điều khoản sử dụng này, như sẽ được công bố tại từng thời điểm trên website https://gutina.vn/ hoặc thông qua Ứng dụng Gutina Shipper. Việc Giao dịch viên tiếp tục sử dụng Ứng dụng Gutina Shipper sau thời điểm đó sẽ được xem là Giao dịch viên đồng ý đối với các thay đổi đối với Điều khoản sử dụng mới được cập nhập. Giao dịch viên có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên Điều khoản sử dụng khi sử dụng Ứng dụng Gutina Shipper.

Các quy định trong Điều khoản sử dụng này cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa Giao dịch viên và GUTINA (“Thỏa thuận”). Thỏa thuận này có hiệu lực ràng buộc giữa Giao dịch viên và GUTINA. Trong trường hợp có điều khoản nào của Thỏa thuận này quy định trái với Hợp đồng hợp tác kinh doanh (“Hợp đồng hợp tác”) được ký kết giữa Giao dịch viên và GUTINA (nếu có), các quy định trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh sẽ được ưu tiên áp dụng.

1. Định nghĩa

Trong Điều khoản sử dụng này, các từ và thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa dưới đây:

a. “GUTINA” nghĩa là Công Ty TNHH Gutina, một công ty được thành lập hợp lệ và hoạt động theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Số 0109213077 cấp lần đầu ngày 08/06/2020;

b. “Ứng dụng Gutina Shipper” là ứng dụng điện tử do GUTINA cung cấp cho các Giao dịch viên để kết nối với Khách hàng và thực hiện Dịch vụ;

c. “Khách hàng” là người có nhu cầu sử dụng dịch vụ Chuyển tiền vào tài khoản, Rút tiền mặt;

d. “Rút tiền mặt” là loại hình dịch vụ cho phép Khách hàng chuyển khoản cho Giao dịch viên và Giao dịch viên sẽ rút và vận chuyển tiền mặt và giao tiền mặt theo yêu cầu của Khách hàng;

e. “Chuyển tiền vào tài khoản” là loại hình dịch vụ cho phép Khách hàng giao tiền cho Giao dịch viên và Giao dịch viên sẽ nộp số tiền đó vào tài khoản theo yêu cầu của Khách hàng;

f. “Tài khoản Gutina Shipper” nghĩa là tài khoản mà GUTINA cấp cho Giao dịch viên và Giao dịch viên sẽ duy trì sử dụng cho mục đích thực hiện trên Ứng dụng Gutina Shipper;

g. “Giao dịch viên” là người trực tiếp cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng;

h. “Dịch vụ” là dịch vụ do Giao dịch viên cung cấp cho Khách hàng, bao gồm các hoạt động Rút tiền mặt, Chuyển tiền vào tài khoản và có thể thực hiện tất cả các ngày trong tuần dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ một cách an toàn, bảo mật và nhanh chóng;

i. “Quy định pháp luật” bao gồm toàn bộ các quy định pháp luật của Việt Nam như Luật, Bộ luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, quy chuẩn, quy tắc, quy định hành chính, và các quy định có hiệu lực pháp luật khác theo thời gian;

j. “Bên” hoặc “các Bên” nghĩa là GUTINA và/hoặc Giao dịch viên và/hoặc Khách hàng, tùy từng trường hợp cụ thể.

2. Tài khoản Gutina Shipper

2.1. Đăng ký Tài khoản Gutina Shipper

Để tiến hành đăng ký và sử dụng Tài khoản Gutina Shipper, trước hết Giao dịch viên phải tải Ứng dụng Gutina Shipper và cài đặt trên thiết bị cá nhân của mình. Sau đó, Giao dịch viên tiến hành các bước đăng ký Tài khoản Gutina Shipper trên ứng dụng.

Khi đăng ký Tài khoản Gutina Shipper trên ứng dụng, Giao dịch viên đồng ý cung cấp cho GUTINA các thông tin đầy đủ, cập nhật và chính xác liên quan đến Giao dịch viên mà GUTINA sẽ yêu cầu vào từng thời điểm để phục vụ cho việc đăng ký Tài khoản Gutina Shipper và thực hiện công việc theo yêu cầu của Dịch vụ. Giao dịch viên tại đây đồng ý thông báo ngay cho GUTINA biết về bất kỳ thay đổi nào liên quan tới các thông tin đã được cung cấp cho GUTINA. Giao dịch viên tuyên bố và bảo đảm rằng các Thông tin Cá nhân của Giao dịch viên và các thông tin khác được cung cấp cho GUTINA là trung thực và chính xác.

2.2. Quản lý Tài khoản Gutina Shipper

Mỗi Giao dịch viên sẽ chỉ được cấp 01 (một) Tài khoản Gutina Shipper và sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các hoạt động thực hiện thông qua Tài khoản Gutina Shipper đó. Giao dịch viên có trách nhiệm quản lý Tài khoản Gutina Shipper, cụ thể Giao dịch viên phải:

a. Quản lý mật khẩu của Tài khoản Gutina Shipper, các thông tin liên quan đến Tài khoản Gutina Shipper của mình;

b. Không cung cấp, chuyển giao, chuyển nhượng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác quyền truy cập vào Tài Khoản Gutina Shipper; 

c. Thông báo cho GUTINA biết về bất cứ hành vi vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm chính sách quản lý Tài khoản Gutina Shipper như quy định tại Điều này; và

d. Trong trường hợp như quy định Điểm c Khoản 2.2 Điều này, Giao dịch viên phải thay đổi thông tin Tài khoản Gutina Shipper bằng cách sử dụng các công cụ được cài đặt sẵn trong Ứng dụng Gutina Shipper hoặc thông báo ngay cho GUTINA thông qua email [email protected] để tạm ngừng Tài khoản Gutina Shipper. Giao dịch viên sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các yêu cầu liên quan tới giao dịch đã xảy ra trước khi GUTINA nhận được thông báo đó. Tài khoản Gutina Shipper sẽ chỉ tạm thời ngừng khi Giao dịch viên đã cung cấp mọi thông tin được yêu cầu một cách hợp lý cho GUTINA.

2.3. Chấm dứt Tài khoản Gutina Shipper

a. GUTINA chấm dứt Tài khoản Gutina Shipper của Giao dịch viên 

Giao dịch viên đồng ý, xác nhận và chấp thuận rằng vào mọi thời điểm GUTINA có quyền chấm dứt Tài khoản Gutina Shipper của Giao dịch viên vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp Giao dịch viên vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản sử dụng này hoặc Hợp đồng hợp tác, hoặc vi phạm bất kỳ Quy định pháp luật hiện hành nào liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ.

b. Giao dịch viên chấm dứt Tài khoản Gutina Shipper/chấm dứt thực hiện Dịch vụ

Giao dịch viên có thể chấm dứt Tài khoản Gutina Shipper/chấm dứt thực hiện Dịch vụ của mình với điều kiện đã hoàn thành tất cả các Giao dịch hiện có với Khách hàng và không còn các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính với GUTINA. Để chấm dứt Tài khoản Gutina Shipper, Giao dịch viên sử dụng các công cụ được cài đặt sẵn trong Ứng dụng Gutina Shipper hoặc thông báo ngay cho GUTINA thông qua email [email protected] 07 ngày trước khi chấm dứt. 

c. Hậu quả của việc chấm dứt Tài khoản Gutina Shipper

Sau khi Tài khoản Gutina Shipper của Giao dịch viên bị chấm dứt, Giao dịch viên nhất trí và cam kết rằng: (i) tất cả các quyền của Giao dịch viên căn cứ vào Điều khoản sử dụng này sẽ chấm dứt ngay lập tức; (ii) Giao dịch viên phải thanh toán ngay lập tức toàn bộ cho GUTINA mọi khoản tiền, phí/lệ phí đến hạn mà Giao dịch viên còn nợ GUTINA (nếu có).

3. Quyền và nghĩa vụ của Giao dịch viên

3.1. Quyền của Giao dịch viên

a. Được GUTINA thanh toán phần phân chia Phí Dịch vụ theo thỏa thuận giữa GUTINA và Giao dịch viên theo tỷ lệ được GUTINA quy định cho từng thời điểm và thông báo đến cho Giao dịch viên;

b. Gửi yêu cầu khiếu nại liên quan tới việc sử dụng Ứng dụng Gutina Shipper và thực hiện Dịch vụ theo đúng hướng dẫn của GUTINA;

c. Giao dịch viên sẽ được GUTINA hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc tiến hành thực hiện Dịch vụ thông qua Ứng dụng Gutina Shipper;

d. Giao dịch viên có quyền đóng góp ý kiến cho GUTINA trong quá trình hoạt động và thực hiện Dịch vụ. Các kiến nghị có thể được gửi trực tiếp bằng email, fax, điện thoại hoặc các kênh phản ánh khác đến GUTINA;

e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

3.2. Nghĩa vụ của Giao dịch viên

a. Giao dịch viên xác nhận và cam kết rằng Giao dịch viên từ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi để giao kết Thỏa thuận và thực hiện Dịch vụ;

b. Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng theo đúng thỏa thuận;

c. Tự chịu trách nhiệm cung cấp, sử dụng phương tiện, thiết bị, công cụ, các vật dụng cần thiết khác và bằng chi phí của Giao dịch viên để thực hiện Dịch vụ an toàn, hiệu quả;

d. Tự chịu trách nhiệm và phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo sự an toàn của chính Giao dịch viên trong quá trình cung cấp Dịch vụ;

e. Không được giao cho người khác thực hiện thay Dịch vụ nếu không có sự đồng ý của GUTINA;

f. Quản lý Tài khoản Gutina Shipper theo đúng quy định tại Điều khoản sử dụng này;

g. Giao dịch viên cam kết những thông tin Giao dịch viên cung cấp cho GUTINA là chính xác và hoàn chỉnh và giữ cho thông tin của Giao dịch viên trên Ứng dụng Gutina Shipper được cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh;

h. Không thông qua việc thực hiện Dịch vụ để lừa dối GUTINA hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn là các giao dịch cho mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, sử dụng và tiêu thụ tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm các Quy định pháp luật khác có liên quan tới thực hiện Dịch vụ. Nếu vi phạm quy định này, Giao dịch viên sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật, và cam kết không để cho GUTINA và/hoặc các cổ đông, người quản lý và nhân viên của GUTINA bị truy cứu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho GUTINA các tổn thất mà GUTINA phải gánh chịu từ hành vi vi phạm pháp luật của Giao dịch viên;

i. Cam kết không thực hiện hành động gây mất uy tín của GUTINA dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn, việc gây mất đoàn kết giữa các Giao dịch viên hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của GUTINA;

j. Không tiết lộ cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mọi thông tin liên quan tới GUTINA, hoạt động kinh doanh của GUTINA, Khách hàng và Dịch vụ;

k. Tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trách nhiệm và/hoặc nghĩa vụ nào phát sinh liên quan tới việc cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng mà không phải do lỗi của GUTINA;

l. Giải quyết các trở ngại phát sinh liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ do lỗi của Giao dịch viên một cách ổn thỏa nhất bằng chi phí của Giao dịch viên để không gây phương hại đến uy tín, quyền lợi của GUTINA và Khách hàng;

m. Bảo quản và phải giao lại cho GUTINA tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành Dịch vụ;

n. Báo ngay cho GUTINA về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành Dịch vụ;

o. Bồi thường thiệt hại cho GUTINA, nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao, tiết lộ bí mật thông tin, hoặc vi phạm bất cứ quy định nào trong Điều khoản sử dụng cũng như có hành vi gây thiệt hại cho GUTINA; và

p. Các nghĩa vụ khác được quy định trong Điều khoản sử dụng này, Hợp đồng hợp tác (nếu có) và theo quy định pháp luật. 

4. Quyền, nghĩa vụ của GUTINA

4.1. Quyền của GUTINA

a. Có quyền yêu cầu Giao dịch viên cung cấp Thông tin Cá nhân đầy đủ và chính xác để đáp ứng điều kiện tạo lập Tài khoản Gutina Shipper;

b. Có quyền yêu cầu Giao dịch viên đảm bảo chất lượng Dịch vụ và thời gian thực hiện Dịch vụ;

c. Có quyền được phân chia Phí Dịch vụ với Giao dịch viên;

d. Được miễn trừ trách nhiệm đối với các rủi ro không phát sinh và/hoặc gây ra bởi GUTINA hoặc nhân viên của GUTINA;

e. Được quyền tạm dừng hoạt động, hủy bỏ và/hoặc chấm dứt Tài khoản Gutina Shipper của Giao dịch viên theo quy định tại Điều 2.3 của Điều khoản sử dụng này;

f. Có quyền giải quyết các khiếu nại phát sinh từ việc Giao dịch viên cung cấp Dịch vụ;

g. Các quyền khác như quy định tại Điều khoản sử dụng, Hợp đồng hợp tác, và theo quy định pháp luật.

4.2. Nghĩa vụ của GUTINA

a. Lưu trữ thông tin đăng ký của các Giao dịch viên và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;

b. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật của Khách hàng, Giao dịch viên và Dịch vụ;

c. Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật của Giao dịch viên;

d. Đối soát và phân chia Phí dịch vụ cho Giao dịch viên theo đúng thỏa thuận các Bên;

5. Thanh toán

5.1. Phí Dịch vụ

a. Phí Dịch vụ là khoản tiền Khách hàng phải trả để được cung cấp Dịch vụ. Phí Dịch vụ cụ thể cho từng lần giao dịch, trừ khi có thỏa thuận khác, sẽ được tính toán theo biểu phí của GUTINA đưa ra trong từng thời điểm và hiển thị trên thiết bị di động của Khách hàng trong mỗi lần cung cấp Dịch vụ cụ thể;

b. Phí Dịch vụ sẽ được phân chia giữa GUTINA và Giao dịch viên theo tỷ lệ được GUTINA quy định cho từng thời điểm và thông báo đến cho Giao dịch viên;

c. GUTINA có thể điều chỉnh, cập nhật cơ sở tính Phí Dịch vụ, tỷ lệ phân chia Phí Dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào và chỉ cần thông báo đến Giao dịch viên;

d. Giao dịch viên, tại đây, đồng ý sẽ chấp thuận với tất cả sự điều chỉnh, thay đổi về cơ sở tính Phí Dịch vụ cũng như tỷ lệ phân chia Phí Dịch vụ của GUTINA;

5.2. Thuế

a. Giao dịch viên sẽ tự chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ về thuế thu nhập cá nhân và các khoản phí, lệ phí phải nộp khác (nếu có) liên quan tới khoản phân chia Phí Dịch vụ của Giao dịch viên theo quy định của pháp luật;

b. GUTINA có quyền, nhưng không bắt buộc, khấu trừ, kê khai và nộp các khoản thuế và các khoản phí, lệ phí phải nộp khác (nếu có) mà Giao dịch viên phải nộp theo quy định pháp luật.

6. Quyền sử dụng Ứng dụng Gutina Shipper

6.1. Với điều kiện Giao dịch viên tuân thủ tất cả các quy định trong Điều khoản sử dụng, GUTINA cấp cho Giao dịch viên quyền sử dụng không độc quyền, không thể chuyển nhượng để sử dụng Ứng dụng Gutina Shipper và các thông tin, tài liệu được cung cấp, hiển thị trên Ứng dụng Gutina Shipper tại Việt Nam.

6.2. Giao dịch viên chỉ được sử dụng Ứng dụng Gutina Shipper cho mục đích thực hiện Dịch vụ theo các quy định tại Điều khoản sử dụng, Hợp đồng hợp tác (nếu có) trên lãnh thổ Việt Nam.

7. Mối quan hệ giữa Giao dịch viên và GUTINA

7.1. Hai Bên nhất trí rõ ràng rằng Điều khoản sử dụng, cũng như Hợp đồng hợp tác (nếu có) không phải là hợp đồng lao động, không cấu thành quan hệ lao động giữa Giao dịch viên và GUTINA trong mọi trường hợp. 

7.2. Giao dịch viên không phải là nhân viên, không được coi là liên doanh hoặc đại lý của GUTINA. Giao dịch viên không phải là người đại diện hay ngầm hiểu là người thực hiện chức năng đại diện cho GUTINA trong mọi trường hợp. 

8. Hiệu lực của Điều khoản sử dụng

Các quy định trong Điều khoản sử dụng sẽ có hiệu lực ràng buộc kể từ thời điểm Giao dịch viên hoàn thành việc đăng ký tài khoản trên Ứng dụng Gutina Shipper và đủ điều kiện cung cấp Dịch vụ và sẽ hết hiệu lực khi thuộc các trường hợp quy định tại Điều 9 của Điều khoản sử dụng này. 

9. Chấm dứt Điều khoản sử dụng

9.1. Điều khoản sử dụng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

a. Hợp đồng hợp tác chấm dứt;

b. Tài khoản Gutina Shipper chấm dứt theo quy định tại Điều 2 của Điều khoản sử dụng này;

c. Theo thỏa thuận riêng biệt giữa các Bên;

d. Theo quy định của pháp luật;

e. Được đơn phương chấm dứt theo quy định tại Khoản 9.2 và Khoản 9.3 Điều này.

9.2. GUTINA có thể đơn phương chấm dứt Điều khoản sử dụng này tại bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm trường hợp Giao dịch viên vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản sử dụng này hoặc Hợp đồng hợp tác, hoặc vi phạm bất kỳ Quy định pháp luật hiện hành nào liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ.

9.3. Giao dịch viên có thể đơn phương chấm dứt Điều khoản sử dụng này bằng việc chấm dứt Tài khoản Gutina Shipper với điều kiện đã hoàn thành tất cả các giao dịch hiện có với Khách hàng, và không còn các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính với GUTINA. 

10. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

GUTINA cam kết có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Giao dịch viên. Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp, GUTINA đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các Bên nhằm duy trì sự tin cậy của Khách hàng, Giao dịch viên vào chất lượng Dịch vụ của GUTINA.

Giao dịch viên có thể thực hiện khiếu nại theo cách thức sau:

Bước 1: Phản hồi với GUTINA bằng gửi email đến [email protected], gửi phản hồi từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của GUTINA, từ Ứng dụng Gutina Shipper ngay sau mỗi giao dịch, và/hoặc các hình thức khác không trái Quy định pháp luật. Thời hạn để GUTINA tiếp nhận khiếu nại là một (01) tháng kể từ ngày ngày phát sinh sự việc gây khiếu nại.

Bước 2: Trong vòng hai (02) ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại, GUTINA sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin về khiếu nại và thông báo cho các Bên có liên quan. GUTINA cũng sẽ đồng thời tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, xem xét và phân tích nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý để phối hợp với Giao dịch viên để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của GUTINA về việc giải quyết khiếu nại, Giao dịch viên sẽ chủ động phối hợp với GUTINA để giải quyết, xử lý khiếu nại.

Trường hợp thương lượng, hòa giải không thành thì Giao dịch viên và/hoặc GUTINA có quyền khiếu nại tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

GUTINA tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi của Giao dịch viên và Khách hàng. Vì vậy, GUTINA cũng đề nghị Giao dịch viên tôn trọng và tuân thủ đúng theo đúng Điều khoản sử dụng này.

11. Sự kiện Bất khả kháng

Sự Kiện Bất Khả Kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được, mà các Bên mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn nhưng không thể khắc phục được. Trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, Bên bị ảnh hưởng sẽ phải nhanh chóng thông báo cho Bên kia về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do Sự Kiện Bất Khả Kháng, và sẽ, trong thời gian 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, chuyển trực tiếp bằng thư bảo đảm cho Bên kia các bằng chứng về việc xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng và khoảng thời gian xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng đó, đồng thời đề xuất phương án giải quyết/khắc phục Sự Kiện Bất Khả Kháng. GUTINA và Giao dịch viên cam kết sẽ thực hiện mọi nỗ lực trong khả năng của mình cho phép để giải quyết hoặc giảm thiểu ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng đó.

12. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

12.1. GUTINA cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của GUTINA, GUTINA sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho Giao dịch viên và Khách hàng.

12.2. Khi thực hiện các Dịch vụ trong Ứng dụng Gutina Shipper, các Giao dịch viên phải thực hiện theo đúng quy trình đã được hướng dẫn.

12.3. GUTINA cam kết cung cấp chất lượng Dịch vụ tốt nhất cho các Giao dịch viên thực hiện Dịch vụ. Trường hợp phát sinh lỗi kĩ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến việc Giao dịch viên không thể thực hiện được Dịch vụ thì Giao dịch viên cần thông báo ngay cho GUTINA.

12.4. GUTINA sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của Giao dịch viên không đến được GUTINA, phát sinh từ lỗi kĩ thuật, lỗi đường truyền, lỗi phần mềm hoặc lỗi khác không phải do GUTINA gây ra.

12.5. Ban quản lý sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin trên Ứng dụng Gutina Shipper và hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh để đảm bảo việc thực hiện Dịch vụ được tiến hành thuận lợi và thành công.

12.6. Mọi thông tin liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ được bảo mật, trừ trường hợp cung cấp cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền khi được yêu cầu.

13. Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Giao dịch viên.

13.1. Định nghĩa Thông tin Cá nhân

“Thông tin Cá nhân” là thông tin mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số chứng minh thư nhân dân, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, dân tộc, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, tình trạng tài chính, nền tảng giáo dục, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email), định danh, nghề nghiệp của Giao dịch viên, hoặc bất kỳ thông tin nào khác về Giao dịch viên mà Giao dịch viên đã cung cấp cho GUTINA trong các đơn đăng ký, đơn xin gia nhập hoặc bất kỳ đơn tương tự nào và/hoặc thông tin nào về Giao dịch viên đã được hoặc sẽ được GUTINA thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý theo thời gian và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như các dữ liệu về sức khỏe, tôn giáo hoặc tín ngưỡng tương tự khác.

Việc Giao dịch viên cung cấp Thông tin Cá nhân của Giao dịch viên cho GUTINA là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu Giao dịch viên không cung cấp cho GUTINA Thông tin Cá nhân của Giao dịch viên, GUTINA sẽ không thể xử lý Thông tin Cá nhân của Giao dịch viên cho mục đích tại Điều 8.2.b.

13.2. Cách thức thu thập, mục đích sử dụng Thông tin Cá nhân

a. Cách thức thu thập Thông tin Cá nhân

Bên cạnh những Thông tin Cá nhân mà Giao dịch viên cung cấp trực tiếp cho GUTINA, GUTINA cũng có thể thu thập Thông tin Cá nhân từ nhiều nguồn khác nhau:

 • Giao dịch viên điền các đơn đăng ký hoặc đơn xin gia nhập hoặc các đơn tương tự khác;

 • Từ các trang mạng xã hội của GUTINA, Giao dịch viên theo dõi, thích các trang đó;

 • Khi Giao dịch viên tương tác và giao tiếp với GUTINA tại bất kỳ sự kiện hay hoạt động nào;

 • Khi Giao dịch viên tham gia các cuộc thi do GUTINA tổ chức;

 • Qua việc Giao dịch viên sử dụng các trang web của GUTINA, bao gồm tất cả các trang web do GUTINA điều hành và đặt dưới tên thương hiệu tương ứng;

 • Từ các nguồn thông tin công khai khác.

b. Mục đích sử dụng Thông tin Cá nhân

i. Mục đích chung

 • Để liên lạc với Giao dịch viên;

 • Để trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của Giao dịch viên

 • Để phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu;

 • Để thực hiện các nghĩa vụ của GUTINA như đã cam kết với Giao dịch viên;

 • Để phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;

 • Để giúp GUTINA tuân thủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ii. Mục đích tiếp thị và quảng bá

 • GUTINA có thể thông báo và gửi giấy mời cho Giao dịch viên về các sự kiện hoặc các hoạt động do GUTINA, đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo tổ chức;

 • Xử lý các đăng ký tham gia của Giao dịch viên vào các sự kiện hoặc hoạt động và để liên lạc với Giao dịch viên về sự tham gia của Giao dịch viên tại sự kiện hoặc hoạt động đó;

 • GUTINA có thể gửi cho Giao dịch viên các cảnh báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng trong các dịp đặc biệt từ GUTINA, các đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của GUTINA.

13.3. Thời gian lưu trữ Thông tin Cá nhân

Thông tin Cá nhân của Giao dịch viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Giao dịch viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp Thông tin Cá nhân của Giao dịch viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của GUTINA

13.4. Tiết lộ cho Bên thứ ba

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Thông tin Cá nhân của Giao dịch viên chỉ được chuyển giao, truy cập hoặc tiết lộ cho Bên thứ ba để phục vụ cho mục đích tại mục 13.2.b kể trên khi GUTINA nhận được sự đồng ý từ phía Giao dịch viên. Vì vậy, Giao dịch viên tại đây nhất trí và đồng ý cho phép GUTINA cung cấp Thông tin Cá nhân của Giao dịch viên cho Bên thứ ba, Bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Các đối tác của GUTINA, bao gồm các bên GUTINA cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định;

 • Các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển;

 • Các nhân viên, cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn của GUTINA;

 • Các công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết của GUTINA;

 • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

13.5. Cách thức Giao dịch viên sửa đổi Thông tin Cá nhân

Giao dịch viên có thể sửa đổi Thông tin Cá nhân bằng cách thực hiện theo hướng dẫn trên Ứng dụng Gutina Shipper, hoặc liên hệ trực tiếp với GUTINA thông qua email [email protected] sau:

CÔNG TY TNHH GUTINA 

Địa chỉ trụ sở chính: 206-02 Tầng M, tòa nhà N01A Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Email: [email protected]

13.6. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp về Thông tin Cá nhân

Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp liên quan tới Thông tin Cá nhân của Giao dịch viên, GUTINA đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các Bên nhằm duy trì sự tin cậy của Giao dịch viên vào chất lượng dịch vụ của GUTINA.

Giao dịch viên có thể tiến hành khiếu nại thông qua các bước sau:

Bước 1: Giao dịch viên khiếu nại về vụ việc liên quan tới Thông tin Cá nhân của mình tới GUTINA bằng cách gửi email tới [email protected], gửi phản hồi từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của GUTINA, từ Ứng dụng Gutina Shipper và/hoặc các hình thức khác không trái Quy định pháp luật.

Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của GUTINA sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Giao dịch viên tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, GUTINA sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Giao dịch viên giải quyết tranh chấp đó và trả lời kết quả cho Giao dịch viên trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ thời điểm GUTINA tiếp nhận khiếu nại.

GUTINA tôn trọng và nghiêm túc thực hiện theo đúng các Quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi Giao dịch viên và bảo vệ Thông tin Cá nhân của Giao dịch viên. Vì vậy, GUTINA cũng đề nghị Giao dịch viên tôn trọng và tuân thủ đúng theo các quy định về Thông tin Cá nhân trong Điều khoản sử dụng này và thực hiện cung cấp các Thông tin Cá nhân một cách đầy đủ, chính xác, chi tiết và trung thực. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác đều bị cấm và Giao dịch viên nếu bị phát hiện vi phạm sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật

14. Quyền Sở hữu trí tuệ

14.1 GUTINA và các công ty liên kết của GUTINA sẽ sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan, thuộc và đối với Ứng dụng Gutina Shipper, Dịch vụ và bất kỳ gợi ý, ý tưởng, các yêu cầu cải thiện, phản hồi, đề xuất hoặc các thông tin khác được Giao dịch viên hoặc bất kỳ bên nào khác liên quan đến Dịch vụ cung cấp.

14.2 Điều khoản sử dụng này không cấu thành một thỏa thuận bán và không trao cho Giao dịch viên bất kỳ quyền sở hữu nào thuộc hoặc liên quan đến Dịch vụ và/hoặc Ứng dụng Gutina Shipper, các quyền sở hữu trí tuệ do GUTINA và/hoặc các bên cấp phép của GUTINA sở hữu.

15. Giới hạn về trách nhiệm

15.1 GUTINA không cam đoan hoặc đảm bảo rằng: 

a. Việc sử dụng Dịch vụ, Ứng dụng Gutina Shipper sẽ được an toàn, đúng hạn, không bị gián đoạn hoặc không mắc lỗi hoặc hoạt động kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác;

b. Không tồn tại lỗi trong Ứng dụng Gutina Shipper và/hoặc máy chủ duy trì ứng dụng không bị nhiễm virut hoặc các cấu phần nguy hại khác;

c. Các giao dịch phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Dịch vụ sẽ thành công trong trường hợp có sự tác động và/hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các giao dịch đó có nghi vấn và/hoặc dấu hiệu liên quan tới hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố, sử dụng và tiêu thụ tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp, hay các hành vi vi phạm pháp luật khác.

15.2. Dịch vụ, Ứng dụng Gutina Shipper có thể phụ thuộc vào các giới hạn, trì hoãn và các vấn đề khác tiềm ẩn vốn có trong việc sử dụng internet và thông tin liên lạc bằng hình thức điện tử bao gồm thiết bị do Giao dịch viên bị lỗi, không kết nối, ngoài tầm phủ sóng điện thoại di động hoặc hoạt động không chính xác. GUTINA không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trì hoãn, không thể chuyển giao, thiệt hại hoặc tổn thất do các vấn đề đó gây ra.

15.3. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, GUTINA sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, mất dữ liệu, chi phí hoặc phí tổn phát sinh (cho dù là trực tiếp hoặc do hậu quả), mà Giao dịch viên phải gánh chịu từ hoặc có liên quan đến việc Giao dịch viên sử dụng Ứng dụng Gutina Shipper và/hoặc thực hiện Dịch vụ.

15.4. Trong trường hợp GUTINA có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường và/hoặc thực hiện nghĩa vụ liên quan tới và/hoặc phát sinh trong quá trình Giao dịch viên thực hiện Dịch vụ (“Nghĩa vụ bồi thường”), tổng mức trách nhiệm tối đa mà GUTINA phải gánh chịu sẽ không vượt quá phần Phí dịch vụ được phân chia theo Khoản 5.1. Thời hạn yêu cầu GUTINA thực hiện Nghĩa vụ bồi thường là 01 (một) tháng kể từ ngày phát sinh Nghĩa vụ bồi thường. 

16. Liên kết với trang web của Bên thứ ba

Các trang web của GUTINA hoặc Ứng dụng Gutina Shipper có thể chứa các liên kết tới các trang web của các bên thứ ba. GUTINA sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của các bên thứ ba đó. Nếu Giao dịch viên trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và GUTINA không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang đó.

17. Điều khoản chung

17.1. Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và diễn giải về mọi khía cạnh theo luật pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bất kỳ điều khoản nào hoặc việc áp dụng bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này bị ngăn cấm theo luật pháp hiện hành thì sẽ chỉ bị vô hiệu trong phạm vi của sự ngăn cấm đó. Bất kỳ điều khoản nào hoặc việc áp dụng bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này bị vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành theo luật pháp hiện hành thì sẽ không ảnh hưởng đến giá trị hiệu lực, tính hợp pháp hoặc hiệu lực thi hành của các điều khoản còn lại của Điều khoản sử dụng này theo luật pháp hiện hành.

17.2. Nếu có phát sinh vướng mắc, tranh chấp nào liên quan tới Điều khoản sử dụng này thì các Bên sẽ cùng bàn bạc, thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác và cùng có lợi. Nếu các Bên không tự giải quyết được bằng thương lượng thì vụ việc sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết. Mọi phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng mà các Bên phải tuân thủ.

17.3. Việc GUTINA không thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành một sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó trừ khi được GUTINA xác nhận và được đồng ý bằng văn bản.

17.4. Mọi thành viên khi sử dụng Ứng dụng Gutina Shipper để thực hiện Dịch vụ có nghĩa là, thành viên đó đã đọc, hiểu và chấp thuận tuân theo Điều khoản sử dụng này.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với GUTINA theo thông tin dưới đây để giải đáp:

CÔNG TY TNHH GUTINA 

Địa chỉ trụ sở chính: 206-02 Tầng M, tòa nhà N01A Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Email: [email protected]

 


Bài viết khác