ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA GUTINA

Bằng việc tải, cài đặt và sử dụng Ứng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7 do GUTINA cung cấp, hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm liên kết nào (gồm cả các phần mềm/website của các đối tác của GUTINA), Người sử dụng tại đây xác nhận đã hiểu rõ và chấp nhận tuân theo Điều khoản sử dụng này và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Điều khoản sử dụng này, như sẽ được công bố tại từng thời điểm trên website https://gutina.vn/ hoặc thông qua Ứng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7. Việc Người sử dụng tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau thời điểm đó sẽ được xem là việc Người sử dụng đồng ý đối với các thay đổi đối với Điều khoản sử dụng mới được cập nhập.

1. Định nghĩa

Trong Điều khoản sử dụng này, các từ và thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa dưới đây:

Công ty TNHH Gutina là một công ty được thành lập hợp lệ và hoạt động theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Số 0109213077 cấp lần đầu ngày 08/06/2020;

Ứng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7” là nền tảng kết nối người dùng (cá nhân, doanh nghiệp) với nhau, GUTINA giúp Người sử dụng thực hiện các giao dịch như: Nộp tiền mặt vào tài khoản, Rút tiền mặt từ tài khoản.

Tài khoản Gutina” nghĩa là tài khoản mà GUTINA cấp cho Người sử dụng và do Người sử dụng duy trì được sử dụng cho mục đích thực hiện các giao dịch trên Ứng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7.

Dịch vụ” nghĩa là dịch vụ do GUTINA cung cấp, bao gồm : Nộp tiền mặt vào tài khoản, Rút tiền mặt từ tài khoản, v.v ; và có thể thực hiện tất cả các ngày trong tuần dựa trên nền tảng Ứng dụng công nghệ giúp Người sử dụng, an toàn, bảo mật và nhanh chóng, như được mô tả cụ thể tại Mục 2 dưới đây;

Người sử dụng” nghĩa là cá nhân/tổ chức sử dụng Ứng dụng của GUTINA;

 “Giấy tờ tùy thân hợp lệ” nghĩa là: (a) chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân có hiệu lực; hoặc (b) hộ chiếu hợp lệ; hoặc (c) giấy phép lái xe hợp lệ;

 “Quy định pháp luật” bao gồm toàn bộ các qui định pháp luật của Việt Nam như Luật, Bộ luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, quy chuẩn, quy tắc, quy định hành chính, và các quy định có hiệu lực pháp luật khác theo thời gian;

bên” hoặc “các bên” nghĩa là GUTINA và/hoặc Người sử dụng, tùy từng trường hợp cụ thể.

2. Đăng ký, quản lý, chấm dứt Tài khoản Gutina   

2.1. Đăng ký và quản lý Tài khoản Gutina

Để tiến hành đăng ký và sử dụng Tài khoản Gutina, trước hết Người sử dụng phải tải Ứng dụng Gutina: Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7 và cài đặt trên thiết bị cá nhân của mình. Sau đó, Người sử dụng tiến hành các bước đăng ký Tài khoản Gutina trên Ứng dụng.

Khi đăng ký Tài khoản Gutina, Người sử dụng đồng ý cung cấp cho GUTINA các thông tin đầy đủ, cập nhật và chính xác liên quan đến Người sử dụng mà GUTINA sẽ yêu cầu vào từng thời điểm để phục vụ cho việc đăng ký Tài khoản Gutina và sử dụng Dịch vụ. Người sử dụng tại đây đồng ý thông báo ngay cho GUTINA biết về bất kỳ thay đổi nào liên quan tới các thông tin đã được cung cấp cho GUTINA. Người sử dụng tuyên bố và bảo đảm rằng các thông tin cá nhân của Người sử dụng và các thông tin khác được cung cấp cho GUTINA là trung thực và chính xác.

Người sử dụng sẽ chịu trách nhiệm quản lý Tài khoản Gutina, mật khẩu của Tài khoản Gutina, các thông tin liên quan đến Tài khoản Gutina… của mình. Nếu các thông tin liên quan tới Tài khoản Gutina, hay thiết bị của Người sử dụng bị mất hoặc bị lấy cắp hoặc bị tiết lộ một cách bất hợp pháp, thì Người sử dụng phải thay đổi thông tin Tài khoản Gutina bằng cách sử dụng các công cụ được cài đặt sẵn trongỨng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7., hoặc thông báo ngay cho GUTINA thông qua Email: [email protected]. Người sử dụng sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các yêu cầu liên quan tới giao dịch đã xảy ra trước khi GUTINA nhận được thông báo đó. Xin lưu ý rằng Tài khoản Gutina sẽ chỉ tạm thời ngừng khi Người sử dụng đã cung cấp mọi thông tin được yêu cầu một cách hợp lý cho GUTINA.

2.2. Chấm dứt Tài khoản Gutina

a.   GUTINA chấm dứt Tài khoản của Người sử dụng do vi phạm của Người sử dụng

Người sử dụng đồng ý, xác nhận và chấp thuận rằng vào mọi thời điểm GUTINA có quyền chấm dứt Tài khoản Gutina của Người sử dụng trong trường hợp Người sử dụng vi phạm bất kỳ quy định nào của những Điều khoản sử dụng này hoặc vi phạm bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ. 

b.   Người sử dụng chấm dứt Tài khoản Gutina/chấm dứt sử dụng Dịch vụ

Người sử dụng có thể chấm dứt Tài khoản Gutina/chấm dứt sử dụng Dịch vụ của mình vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách sử dụng các công cụ được cài đặt sẵn trong Ứng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7, hoặc thông báo ngay cho GUTINA thông qua Email: [email protected].

c.   Hậu quả của việc chấm dứt Tài khoản Gutina

Sau khi Tài khoản Gutina của Người sử dụng bị chấm dứt, Người sử dụng nhất trí và cam kết rằng: (i) tất cả các quyền của Người sử dụng căn cứ theo Điều khoản sử dụng này sẽ chấm dứt ngay lập tức; (ii) Người sử dụng phải thanh toán ngay lập tức toàn bộ cho GUTINA mọi khoản phí/lệ phí đến hạn mà Người sử dụng còn nợ GUTINA (nếu có); và (iii) Người sử dụng tại đây ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho GUTINA hoàn trả số dư có trong Tài khoản Gutina (nếu có) cho Người sử dụng, sau khi khấu trừ mọi khoản tiền (bao gồm, nhưng không giới hạn các khoản phí/lệ phí) đến hạn thanh toán mà Người sử dụng còn nợ GUTINA.

3.   Quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng

3.1. Quyền của Người sử dụng

a. Được sử dụng Dịch vụ do GUTINA cung cấp và chịu trách nhiệm toàn bộ về tính chính xác và đầy đủ, trung thực các thông tin cung cấp cho GUTINA;

b. Sử dụng Dịch vụ theo đúng các điều khoản và điều kiện của Điều khoản sử dụng này. Trường hợp có sự thay đổi về Điều khoản sử dụng này, Người sử dụng thừa nhận và đồng ý rằng GUTINA sẽ chỉ cần đăng tải Điều khoản sử dụng đã sửa đổi trên website https://gutina.vn/ hoặc thông qua Ứng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7, mà không cần thêm bất kỳ sự thông báo nào khác tới Người sử dụng;

c. Gửi yêu cầu khiếu nại liên quan tới việc sử dụng Dịch vụ theo đúng hướng dẫn của GUTINA; và

d. Các quyền khác theo đúng quy định của pháp luật.

3.2. Nghĩa vụ và cam kết của Người sử dụng

a. Người sử dụng xác nhận và cam kết rằng Người sử dụng có đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi và thẩm quyền (nếu cần) để sử dụng Dịch vụ;

b. Người sử dụng sẽ chịu trách nhiệm quản lý Tài khoản Gutina, mật khẩu của Tài khoản Gutina, các thông tin liên quan đến Tài khoản Gutina… của mình. Nếu các thông tin liên quan tới Tài khoản Gutina, hay thiết bị của Người sử dụng bị mất hoặc bị lấy cắp hoặc bị tiết lộ một cách bất hợp pháp, thì Người sử dụng phải thay đổi thông tin Tài khoản Gutina bằng cách sử dụng các công cụ được cài đặt sẵn trong Ứng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7, hoặc thông báo ngay cho GUTINA thông qua Email: [email protected]. Người sử dụng sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các yêu cầu liên quan tới giao dịch đã xảy ra trước khi GUTINA nhận được thông báo đó; và

c. Không thông qua việc sử dụng Dịch vụ để lừa dối GUTINA hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn là các giao dịch cho mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, sử dụng và tiêu thụ tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm các quy định pháp luật khác có liên quan tới Dịch vụ. Nếu vi phạm quy định này, Người sử dụng sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật, và cam kết không để cho GUTINA và/hoặc các cổ đông, người quản lý và nhân viên của GUTINA bị truy cứu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho GUTINA các tổn thất mà GUTINA phải gánh chịu từ hành vi vi phạm pháp luật của Người sử dụng.

4.   Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

GUTINA cam kết có trách nhiệm tiếp cận khiếu nại và hỗ trợ Người sử dụng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Người sử dụng trên cơ sở Điều khoản sử dụng này và quy định của pháp luật.

Khi phát sinh tranh chấp, GUTINA đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Người sử dụng vào chất lượng dịch vụ của GUTINA.

Người sử dụng có thể thực hiện khiếu nại theo cách thức sau:

Bước 1: Phản hồi với GUTINA bằng cách gửi email đến [email protected], gửi phản hồi từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của GUTINA, từ Ứng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7 ngay sau mỗi giao dịch, và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật. Thời hạn để GUTINA tiếp nhận khiếu nại là một (01) tháng kể từ ngày ngày phát sinh sự việc gây khiếu nại.

Bước 2: Trong vòng hai (02) ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại, GUTINA sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin về khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. GUTINA cũng sẽ đồng thời tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, xem xét và phân tích nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý để phối hợp với Người sử dụng để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của GUTINA về việc giải quyết khiếu nại, Người sử dụng sẽ chủ động phối hợp với GUTINA để giải quyết, xử lý khiếu nại.

5. Sự Kiện Bất Khả Kháng

Sự Kiện Bất Khả Kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được, mà các bên mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn nhưng không thể khắc phục được. Trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, bên bị ảnh hưởng sẽ phải nhanh chóng thông báo cho bên kia về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do Sự Kiện Bất Khả Kháng, và sẽ, trong thời gian 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, chuyển trực tiếp bằng thư bảo đảm cho bên kia các bằng chứng về việc xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng và khoảng thời gian xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng đó, đồng thời đề xuất phương án giải quyết/khắc phục Sự Kiện Bất Khả Kháng. GUTINA và Người sử dụng cam kết sẽ thực hiện mọi nỗ lực trong khả năng của mình cho phép để giải quyết hoặc giảm thiểu ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng đó.

6. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản lý đã áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin trên Ứng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7 (bao gồm thông tin của nhà cung cấp, thông tin của người mua và các giao dịch được thực hiện qua Ứng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7) và hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thuận lợi và thành công.

Khi đăng ký sử dụng Ứng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7 để kết nối với người mua, nhà cung cấp phải cung cấp cho Công ty TNHH Gutina đầy đủ các thông tin cần thiết, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cùng với các giấy tờ chứng nhận tư cách pháp nhân và chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ tương ứng. Các thông tin này sẽ được Công ty TNHH Gutina thẩm định và lưu trữ trong hệ thống để đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện thành công và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh.

Tất cả các giao dịch của cả người mua và nhà cung cấp sẽ được Công ty TNHH Gutina đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của nhà cung cấp.

Người mua không nên cung cấp thông tin chi tiết về bản thân, cũng như chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ bên thứ ba nào qua email, điện thoại hoặc hình thức liên lạc khác. Công ty TNHH Gutina, các công ty liên kết, và công ty con của Công ty TNHH Gutina không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của người mua qua các kênh liên lạc khác ngoài Ứng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7.

Người mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Mọi hình thức phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống của Ứng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7 đều bị nghiêm cấm. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp cung cấp cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền khi được yêu cầu.

7. Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Người sử dụng

7.1. Định nghĩa Thông tin Cá nhân

“Thông tin Cá nhân” là thông tin mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số chứng minh thư nhân dân, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, dân tộc, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, nền tảng giáo dục, tình trạng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của bạn, nghề nghiệp, định danh của Người sử dung, hoặc bất kỳ thông tin nào khác về Người sử dụng mà Người sử dụng đã cung cấp cho GUTINA.

7.2. Cách thức thu thập, mục đích sử dụng Thông tin Cá nhân

a. Cách thức thu thập Thông tin Cá nhân

Bên cạnh những Thông tin Cá nhân người dùng trực tiếp cung cấp cho GUTINA, GUTINA cũng có thể thu thập Thông tin Cá nhân của người dùng từ nhiều nguồn khác nhau như:

b. Mục đích sử dụng Thông tin Cá nhân

(i) Mục đích chung:

(ii) Mục đích tiếp thị và quảng bá:

GUTINA cũng sử dụng và xử lý thông tin của Người sử dụng để thông qua đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn sms, trực tiếp và/hoặc qua email:

7.3. Thời gian lưu trữ Thông tin Cá nhân

Thông tin Cá nhân của Người sử dụng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Người sử dụng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp Thông tin Cá nhân của Người sử dụng sẽ được bảo mật trên máy chủ của GUTINA.

7.4. Tiết lộ cho Bên thứ ba

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Thông tin Cá nhân của Người sử dụng chỉ có thể được chuyển giao, truy cập hoặc tiết lộ cho Bên thứ ba để phục vụ các mục đích liệt kê tại Mục 7.2.b kể trên khi GUTINA nhận được sự đồng ý từ phía Người sử dụng. Vì vậy, Người sử dụng tại đây nhất trí và đồng ý cho phép GUTINA cung cấp Thông tin Cá nhân của Người sử dụng cho các Bên thứ ba sau đây để phục vụ việc GUTINA cung cấp Dịch vụ cho Người sử dụng:

7.5. Cách thức Người sử dụng sửa đổi Thông tin Cá nhân

Người sử dụng có thể sửa đổi Thông tin Cá nhân bằng cách thực hiện theo hướng dẫn trên Ứng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7, hoặc liên hệ với GUTINA thông qua Email: [email protected].

7.6. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp về Thông tin Cá nhân

Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp liên quan tới Thông tin Cá nhân của Người sử dụng, Gutina đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Người sử dụng vào chất lượng dịch vụ của GUTINA.

Người sử dụng có thể tiến hành khiếu nại thông qua các bước sau:

Bước 1: Người sử dụng khiếu nại về vụ việc liên quan tới Thông tin Cá nhân của mình tới GUTINA bằng cách gửi email đến [email protected], gửi phản hồi từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của GUTINA, từ Ứng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7, và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật

Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của GUTINA sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Người sử dụng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, GUTINA sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Người sử dụng giải quyết tranh chấp đó và trả lời kết quả cho Người sử dụng trong thời hạn 10 (mười) Ngày làm việc kể từ thời điểm GUTINA tiếp nhận khiếu nại.

GUTINA tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi Người sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của Người sử dụng. Vì vậy, GUTINA cũng đề nghị Người sử dụng tôn trọng và tuân thủ đúng theo các quy định về Thông tin Cá nhân trong Điều khoản sử dụng này và thực hiện cung cấp các Thông tin Cá nhân một cách đầy đủ, chính xác, chi tiết và trung thực. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác đều bị cấm và Người sử dụng nếu bị phát hiện vi phạm sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

8. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

8.1. GUTINA và các công ty liên kết của GUTINA sẽ sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan, thuộc và đối với Phần Mềm và/hoặc Ứng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7 và ở mức độ rộng hơn, Dịch vụ và bất kỳ gợi ý, ý tưởng, các yêu cầu cải thiện, phản hồi, đề xuất hoặc các thông tin khác được Người sử dụng hoặc bất kỳ bên nào khác liên quan đến Dịch vụ cung cấp.

8.2. Điều khoản sử dụng này không cấu thành một thỏa thuận bán và không trao cho Người sử dụng bất kỳ quyền sở hữu nào thuộc hoặc liên quan đến Dịch vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7, các quyền sở hữu trí tuệ do GUTINA và/hoặc các bên cấp phép của GUTINA sở hữu.

8.3. Tên GUTINA, logo GUTINA, Dịch vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7, tên các nhà cung cấp hoặc logo của các nhà cung cấp dịch vụ và tên các sản phẩm liên quan đến Phần Mềm và/hoặc Ứng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7 thuộc quyền sở hữu của GUTINA và/hoặc các công ty liên kết của GUTINA hoặc các bên thứ ba, và không có quyền hoặc giấy phép nào được cấp để sử dụng các quyền này.

8.4. Thuật ngữ “Phần Mềm” và “Ứng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7” theo Điều khoản sử dụng này sẽ bao gồm các cấu phần, quy trình và thiết kế mang tính toàn diện của Phần Mềm và Ứng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7 tương ứng.

9. Giới Hạn Về Trách Nhiệm

GUTINA không cam đoan hoặc bảo đảm rằng:

Dịch vụ, Ứng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7 và/hoặc Phần Mềm có thể phụ thuộc vào các giới hạn, trì hoãn và các vấn đề khác tiềm ẩn vốn có trong việc sử dụng internet và thông tin liên lạc bằng hình thức điện tử bao gồm thiết bị do Người sử dụng bị lỗi, không kết nối, ngoài tầm phủ sóng điện thoại di động hoặc hoạt động không chính xác. GUTINA không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trì hoãn, không thể chuyển giao, thiệt hại hoặc tổn thất do các vấn đề đó gây ra.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, GUTINA sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, mất dữ liệu, chi phí hoặc phí tổn phát sinh (cho dù là trực tiếp hoặc do hậu quả), mà Người sử dụng phải gánh chịu từ hoặc có liên quan đến việc Người sủ dụng sử dụng Dịch Vụ, Ứng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7 và/hoặc Phần Mềm.

10. Liên kết với Trang Web của Bên thứ ba

Các trang web của Gutina hoặc Ứng dụng Gutina - Ứng dụng hỗ trợ chuyển tiền nhanh 24/7 có thể chứa các liên kết tới các trang web của các bên thứ ba. Xin vui lòng lưu ý rằng GUTINA không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của Người sử dụng cho các bên thứ ba đó. Nếu Người sử dụng trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và GUTINA không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang đó.

11. Các quy định chung khác

11.1. Nếu có phát sinh vướng mắc, tranh chấp nào liên quan tới Điều khoản sử dụng này thì các bên sẽ cùng bàn bạc, thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác và cùng có lợi. Nếu các bên không tự giải quyết được bằng thương lượng thì vụ việc sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết. Mọi phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng mà các Bên phải tuân thủ.

11.2. Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và diễn giải về mọi khía cạnh theo luật pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bất kỳ điều khoản nào hoặc việc áp dụng bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này bị ngăn cấm theo luật pháp hiện hành thì sẽ chỉ bị vô hiệu trong phạm vi của sự ngăn cấm đó. Bất kỳ điều khoản nào hoặc việc áp dụng bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này bị vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành theo luật pháp hiện hành thì sẽ không ảnh hưởng đến giá trị hiệu lực, tính hợp pháp hoặc hiệu lực thi hành của các điều khoản còn lại của Điều khoản sử dụng này theo luật pháp hiện hành.

11.3. Việc GUTINA không thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành một sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó trừ khi được GUTINA xác nhận và được đồng ý bằng văn bản.